Usuari: Clau: No men recordo de la meva clau
REGISTRE es en ca gl

 • Reglament

Generalitats

Art. 1

La inscripció d'un equip en el Virtua Manager (des d'ara vMànager) o l'obertura d'un compte en el Fòrum del vMànager implica l'acceptació de tots els articles d'aquest reglament en la seva totalitat. Al registrar un equip o un nou compte, el jugador responsable i propietari d'aquest compte accepta els termes establerts en aquest reglament i es compromet al seu compliment estricte, assumint en cas contrari qualsevol sanció que pugui derivar-se de l'incompliment total o parcial d'un o varis dels seus articles. Tots els articles d'aquest reglament són de compliment obligat per a tots els jugadors del vMànager sense excepció.

Art. 2

És obligació de tot jugador conèixer el reglament i els seus articles, així com de les regles del joc. No es podrà en cap moment al•legar el desconeixement del reglament, de la seva existència o la ignorància del seu contingut per a justificar qualsevol violació d'aquest.

Art. 3

Tota actuació dintre de vMànager ha de realitzar-se sota la premissa de jugar net. Qualsevol acció realitzada amb altra intenció serà sancionada. L'Administració de vMànager es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho consideri oportú contra qualsevol usuari que es consideri que hagi trencat aquestes normes o que per la seva actuació, anés en contra de l'esperit del joc.

Art. 4

Qualsevol acció coordinada entre dos o més equips, destinada a afavorir a un d'ells, obtenir avantatges o evitar perjudicis derivats del normal curs del joc, o perjudicar a uns altres es considerarà falta molt greu.

Art. 5

L'Administració, de forma directa o a través d'aquells individus designats per a tal efecte, és l'única responsable de la imposició de sancions i determinació de les infraccions comeses pels jugadors. Qualsevol acció tendent a influir o coaccionar l'acció de l'administració per a afavorir, forçar o impedir l'acció disciplinària de l'administració es considerarà falta

Art. 6

Aquells jugadors que coneixent la comissió d'una acció fraudulenta, d'un atac al sistema, de la violació d'un compte o de qualsevol acció que resulti il•legal a la llum de qualsevol dels articles d'aquest reglament, col•laborin en ella o en la seva ocultació poden ser sancionats amb les mateixes penes imposades als jugadors que van cometre les infraccions si això és comprovat fefaentment per l'administració

Art. 7

L'única interpretació vàlida i acceptada d'aquestes normes serà la de l'Administració del vMànager, dels seus col•laboradors i/o d'agents designats per l'Administració del vMànager, l'única línia interpretativa serà sempre buscar la primacia del joc net i el respecte a l'esperit del present reglament. L'administració és lliure, i es reserva el dret de canviar aquests criteris d'interpretació en qualsevol moment sense previ avís si considera o troba que interpretacions anteriors contravenen dits criteris de joc net, equitat i esperit amb el qual es redacta el present reglament. Així mateix l'Administració es reserva el dret de modificar el present reglament, afegir o eliminar articles i previsions si ho considera necessari, sense previ avís i sense perjudici de les mesures que sobre violacions anteriors o posteriors a la modificació d'aquest reglament poguessin produir-se, que siguin susceptibles de sanció. L'adopció d'una resolució determinada sobre fets concrets jutjats a la llum del present reglament, o de futures modificacions del present reglament, no assoleixen jurisprudència ni suposen en cap cas un precedent que determinin accions idèntiques, comparables o similars per a altres casos de natura aparentment idèntica o similar que poguessin produir-se en el futur o s'hagin produït ja en un moment anterior.

Art. 8

En cas que poguessin sorgir discrepàncies o contradiccions entre les versions d'aquest reglament en les diferents llengües que sigui publicat en el vMànager, la versió en espanyol (castellà) es considerarà sempre com la correcta a l'hora d'interpretar les regles, aplicar-les, imposar sancions, estudiar al•legacions i/o qualsevol altra acció o situació en la qual fora necessària aquesta interpretació.

Art. 9

És obligació de tot jugador actuar sempre buscant el benefici del seu equip. Qualsevol situació en la qual per acció o omissió un jugador perjudiqui voluntàriament al seu propi equip o els interessos d'aquest, buscant el benefici d'un tercer o el seu perjudici es considerarà adulteració de la competició i serà sancionada d'acord amb els articles aplicables.

Obligacions dels jugadors

Art. 10

Qualsevol acció que adulteri la competició serà considerada falta Molt Greu o Gravíssima. En particular, es considerarà adulterar la competició qualsevol acció que dugui a un equip a perdre partits de manera voluntària i/o sistemàtica o qualsevol acció que no busqui el benefici del propi equip, sinó el d'un tercer amb perjudici o no dels interessos de l'equip propi. També es considerarà adulteració de la competició qualsevol acció coordinada per part de dos o més equips que busqui alterar el joc o el mercat, els resultats, obtenir avantatges per a algun(s) d'ells o perjudicis per a tercers, evitar perjudicis o conseqüències negatives derivades del normal desenvolupament del joc o manipular els resultats, no importa la manera o sistema utilitzat.

Art. 11

Està terminantment prohibit el control simultani de dos o més equips per part d'una mateixa persona en qualsevol moment concret excepte per causa justificada (vacances, viatges, malaltia...). El control total de dos o més equips simultàniament (multicompte), entenent-se com control total l'accés als corresponents comptes a través de les claus de propietari d'aquests, es castigarà amb l'expulsió immediata de tots els equips implicats i la cancel•lació dels comptes sense importar que aquestes siguin legitimes o no,o que hagin existit accions fraudulentes o il•legals iniciades des de, o mantingudes entre, aquests comptes o no. En cas d'intervenir causa justificada, el propietari del club podrà facilitar a la persona triada com manager provisional les claus d'accés temporal facilitades a aquest efecte, que únicament permeten l'alineació de jugadors per a la jornada, però no la realització d'operacions. En cas de facilitar les claus d'accés de propietari, aquest serà responsable de les accions que el manager provisional realitzi durant la seva absència i, en cas que el manager provisional tinc altre equip actiu en el vMànager, es considerarà multicompte i se sancionarà amb l'expulsió immediata de tots els equips implicats.

Art. 12

Si per causa justificada, un mateix usuari està controlant dos clubs estarà absolutament prohibit realitzar operacions entre ambdós equips, ja sigui en benefici del seu propi club, de l'altre o sense benefici palès per a cap dels dos, fins i tot encara que aquesta operació fos legal en circumstàncies normals.

Art. 13

En cas d'abandonament o futur abandonament d'un equip, queda terminantment prohibit l'aprofitar-se d'aquesta situació per part d'altres equips ja sigui per la cessió o per la compra d'un o diversos jugadors a baix preu. L’administració es reserva el dret d'intervenir preventivament per a evitar aquestes operacions, en cas de tenir coneixement d'elles, utilitzant qualsevol eina a la seva disposició, incloent l’expulsió cautelar de l'equip que realitzi o anunciï les vendes sota les circumstàncies recollides en aquest article.

Art. 14

Queda terminantment prohibit falsejar amistosos se considerarà Falta Greu o Molt Greu si intervingués aposta. Falta Greu o Molt Greu.

Art. 15

Qualsevol acord entre clubs al que s'arribi al marge de les limitacions del sistema, incloent, però no limitant-se a: compensacions per traspassos, compensacions per cessions, amistosos pactats, etc. no serà responsabilitat de l'administració del sistema, pel que no podran ser objecte de reclamació independentment que intervingui per a això acord escrit o registre de qualsevol natura d'aquest acord. Tampoc seran acceptades reclamacions basades en missatges o textos intercanviats a través dels serveis del vMànager (fòrums, missatgeria privada, missatgeria dels fòrums o qualsevol altra que pugui posar-se en servei en el futur). El vMànager no reconeix la validesa d'aquests acords i per tant no els accepta com prova de reclamació.

Art. 16

Es considerarà falta lleu o greu subministrar de forma deliberada qualsevol informació que pugui conduir a error a l'Administració del vMànager o provocar confusió, referida a errors, fallades del sistema, operacions de tercers, o qualsevol altre aspecte relacionat amb el funcionament de la competició o del sistema, especialment si es fa de forma deliberada, de mala fe i/o amb la intenció d'obtenir amb això qualsevol avantatge Lleu o Greu

Art. 17

Els jugadors tenen dret a conèixer les motivacions de les seves sancions, per a això podran dirigir-se a l'Administració per correu electrònic a l'adreça manager@virtuamanager.com. Qualsevol sol•licitud d’informació d'aquesta natura enviada per altre canal, inclosa (però no limitada a) altres canals dels fòrums del vMànager, altres comptes de correu electrònic, el servei de missatgeria del vMànager, correu físic, telèfon o de viva veu, etc. no seran tingudes en compte ni podran ser al•legada en posteriors reclamacions. Així mateix els jugadors tenen dret a conèixer qualsevol decisió de l'Administració sobre recursos que hagin presentat contra sancions. Els jugadors tenen dret també a fer al•legacions contra aquestes sancions, tenint present que no es considerarà provatòria cap declaració de fets o dades que no siguin directament comprovables per l'administració.

Art. 18

Els jugadors que posseeixin equips actius en el vMànager tenen dret a accedir als serveis addicionals proporcionats per vMànager (p. ex. els fòrums) sempre que no siguin apartats d'ells o expulsats per motius disciplinaris. Els jugadors expulsats del vMànager o aquells que abandonin el joc voluntària o involuntàriament perden automàticament l'accés a aquests serveis, reservant-se l'administració el dret a permetre l'accés a jugadors o ex-jugadors no actius en vMànager.

Art. 19

Independentment del previst a l'Article 16 del present reglament, l'Administració del vMànager podrà, en qualsevol moment i sense previ avís als afectats, responsables o imputats, actuar preventivament imposant sancions o mesures restrictives sense prèvia notificació. En qualsevol cas, els jugadors o titulars de comptes actius en el vMànager tindran dret a reclamar i conèixer les motivacions de les sancions imposades d'acord amb el previst en l'article 18, a presentar al•legacions, reclamacions o proves i a sol•licitar la revisió dels casos sancionats. Sempre que segueixin per això les vies establertes en el present reglament o qualsevol altre aprovat per l'Administració del vMànager de manera permanent o transitòria.

Art. 20

Per a tot el referent a les al•legacions, reclamacions o sol•licituds de revisió, tal com es defineixen i estableixen en els Articles 16 i 18 del present reglament, s'acceptaran única i exclusivament proves de caràcter factual o numèric que siguin en tot moment verificables o susceptibles de ser verificades de manera fefaent per l'Administració. Queden explícitament excloses d'aquesta categoria els testimoniatges verbals o escrits dels implicats o tercers sobre la natura, identitat o relació dels responsables o usuaris de compte que no puguin ser verificats inequívocament per l'administració de forma independent a aquests testimoniatges, així com qualsevol comprovant d'identitat o relació a través de mitjans externs al sistema. L'Administració solament admetrà com valides aquelles proves que puguin comprovar-se a través de les dates informatives o telemàtiques registrades pel vMànager o qualsevol altre sistema o component relacionat o integrat en el vMànager i controlat per l'administració del vMànager. En cas de dubte, el criteri d'admissió o no admissió d'una presumpta prova queda a discreció de l'administració d'acord al previst en l'Article 7 del present reglament.

Art. 21

Els jugadors tenen dret a conèixer i tenir accés en tot moment als termes del present reglament i de forma puntual a qualsevol *modificacion que d'aquest pugui fer-se, en tot o en part en el futur. L'Administració del vMànager es compromet a mantenir accessible aquest reglament i actualitzar-lo de forma puntual amb qualsevol modificació que s'estimi necessària i s'efectui sobre ell, així com a informar pels mitjans al seu abast d'aquestes modificacions en el moment de la seva realització o abans. Cap modificació del present reglament, en tot o en part, serà efectiva fins que sigui publicat el present document en l'adreça web (URL) proveïda a aquest efecte i accessible a tots els jugadors amb compte actiu en el vMànager. A partir del moment de la seva publicació, les modificacions al reglament seran efectives per a tots els membres amb compte actiu en el *vMànager i/o en el fòrum del vMànager i mitjans associats.

Art. 22

Si es produïssin fallades GENERALITZADES (entenent per fallades o errors generalitzats aquells que afecten a la totalitat dels comptes actius del vMànager, a la totalitat dels partits simulats o al sistema com conjunt) durant la simulació dels partits, s'anul·larà la jornada corresponent.

Art. 23

Si es produïssin fallades PARCIALS (entenent com fallades o errors parcials aquells que afectin a una o varis dels comptes actius del vMànager, però no totes, o a un o varis dels partits simulats, però no tots) durant la simulació dels partits, s'estudiaria la forma de compensar als equips implicats sense perjudici de tercers. En cap cas es repetiran partits singulars.

Art. 24

Tota reclamació sobre una fallada o error en el sistema haurà de ser presentada a través d'un correu electrònic a l'administrador en manager@virtuamanager.com. Qualsevol reclamació o queixa formulada per altre canal, incloent (però no limitant-se a) altres canals dels fòrums del vMànager, altres comptes de correu electrònic, el servei de missatgeria del vMànager, correu físic, telèfon o de viva veu, etc. no seran tingudes en compte ni podran ser al•legades en posteriors reclamacions. Les reclamacions realitzades a través del fòrum oficial del vMànager no seran considerades com a tals, sinó com simples consultes o avisos de possibles fallades, però no pressuposen ni asseguren la intervenció de l'administració.

Art. 25

No s'acceptarà cap reclamació sobre fallada o errors que puguin afectar als resultats d'una jornada i que siguin presentats després de la celebració de la jornada següent.

Art. 26

Es considerarà falta greu l'ocultació d'errors o fallades recurrents del sistema (no les fallades puntuals) que no hagin estat detectats o corregits per l'administrador, i la seva utilització per a obtenir avantatges en les competicions o beneficis de tipus econòmic per al club. La reincidència en aquest tipus d'actituds es considerarà falta gravíssima. Falta Greu o Gravíssima

Art. 27

Les errades personals comeses pels jugadors durant la gestió dels seus equips no són responsabilitat de l'administració, per la qual cosa no són recurribles ni poden ser revertits. Això inclou, però no es limita a, acceptació involuntària d'operacions, acceptació involuntària de millores per al club, errors en la gestió de la plantilla (acomiadaments involuntaris, pujades excessives o excessivament curtes de fitxes, anys de contracte o clàusules de rescissió). Qualsevol error resultant de les operacions de gestió dels clubs o plantilles sol serà susceptible de reclamació/compensació quan sigui atribuïble a un error comprovable i confirmat del sistema.

Art. 28

Queda terminantment prohibit l'ús de sistemes, programes o eines externes al vMànager per a interaccionar amb aquest de manera que alteri, faciliti o automatitzi el seu funcionament proporcionant a l'usuari avantatges objectives i mesurables pel que fa a altres usuaris que no disposin de tals mitjos. Això inclou, però no es limita a, scripts escrits en qualsevol llenguatge, programes o subrutines, pàgines web, applets JAVA, Javascripts o qualsevol altre mitjà o eina informàtica que, no pertanyent al vMànager o havent estat aprovat per la seva Administració, actui de la manera descrita en l'inici d'aquest article, no importa si ha estat desenvolupada pel propi usuari o terceres parts. En cas de dubte, l'usuari DEURÀ posar-se en contacte amb l'Administració del vMànager per a informar-li de la natura de l'eina, els seus efectes i propietat, i recaptar el seu permís per a utilitzar-la, sense el qual pot quedar sotmès a sanció. Falta Gravíssima.

Art. 29

Qualsevol acció que adulteri el mercat de jugadors serà considerada Falta Greu o Molt Greu. En particular, es considerarà adulterar el mercat, l'intercanvi de jugadors molt desiguals i sense compensació econòmica suficient, i l'intercanvi de jugadors amb un tercer involucrat Falta Greu o Molt Greu

Art. 30

La realització d'operacions entre dos o més equips destinades a manipular els contractes dels jugadors (fitxa, clàusula o durada de contracte), destinades a millorar les condicions de cara a una venda o a reduir el cost del jugador per a un equip, serà considerades falta Molt Greu.

Art. 31

Qualsevol contraprestació o forma de pagament externa al vMànager no es considerarà a l'hora d'avaluar la legalitat d'una operació. Així mateix l'Administració del vMànager no acceptarà ni escoltarà reclamacions per l'incompliment d'aquestes contraprestacions, independentment del seu caràcter o quantia ni de si hi ha acord escrit o qualsevol registre de l'acord.

Art. 32

Qualsevol contraprestació a una compra, venda o cessió de jugadors, que sigui de caràcter esportiu o extra esportiu i es realitzi dintre dels del sistema del vMànager i sigui il•legal a la llum d'aquest reglament o violi algun dels seus articles, es considerarà falta Molt Greu. Tanmateix es considerarà Falta Molt Greu el proposar qualsevol tipus de contraprestació a aquestes operacions si tal contraprestació és il•legal a la llum d'aquest reglament o viola qualsevol dels seus articles. Això inclou, encara que no es limita a: pèrdua voluntària dels partits o alineacions indegudes en competicions oficials o en amistosos, facilitar les claus de grup o les claus d'equip.

Art. 33

Cap equip podrà realitzar mes d'una operació del mateix tipus (compra o venda) per mes de temps real (equivalent a quatre mesos de temps subjectiu del vMànager) amb altre equip qualsevol. L'Administració es reserva el dret a anul·lar qualsevol operació addicional (per sobre de la primera, considerada legítima) realitzada entre dos equips, sense necessitat que intervingui avís i no importa que mig hagi estat utilitzat per a realitzar aquesta operació, sigui a través d'una fallada interna del sistema o qualsevol altre. Queden excloses a la llum del present article les cessions entre clubs, de les quals es podran realitzar fins a dues cessions a un mateix equip d'acord amb els límits i provisions del sistema.

Art. 34

Les jornades es desenvoluparan de dilluns a dissabte de 13.00 a 14.00 hores (Madrid, GMT + 1). Si per qualsevol causa no es pogués desenvolupar la jornada en aquest horari passarà a les 19:00 hores (Madrid, GMT + 1). Si encara així no fos possible la simulació, quedaria automàticament suspesa fins al següent dia apropiat a la competició.

Art. 35

Queden terminantment prohibit donar primes a tercers per a perdre partits. Es consideraran primes les cessions, oferiment de partits amistosos i en general, qualsevol mecanisme de compensació ofert a tercers per perdre encontres.

Art. 36

Les alineacions indegudes (compostes per jugadors sancionats) seran considerades falta lleu i la seva reiteració falta greu si l'equip disposa de jugadors suficients per a fer una alineació correcta en aquesta jornada. Falta Lleu o Greu.

Art. 37

Serà considerada falta Greu, qualsevol compra d'un jugador realitzada a un club per part d'altre club entre la finalització d'una jornada i la simulació de la següent jornada si en aquesta següent jornada ambdós equips han d'enfrontar-se entre si, serà sancionat el club comprador. Aquests terminis de protecció s'estenen durant les 24 hores anteriors a qualsevol partit que enfronti als dos equips si el partit es disputa en dimarts, dimecres, divendres o dissabte, i a les 48 hores anteriors en partits que se celebrin els dilluns o dijous. Falta Greu.

Art. 38

Es considerarà un equip abandonat quan passin més de 15 (quinze) dies naturals sense que el seu usuari entri al sistema. Passats els 15 dies, l'usuari no podrà entrar al sistema i l'equip passarà a estar a la disposició de l'administració de vMànager. També es considerarà equip abandonat, tot aquell equip nou al que no hagi entrat el seu propietari passats 7 dies de la seva activació.

Art. 39

Els jugadors que es trobin cedits en un equip que sigui expulsat per sanció, quedi inactiu per causa d'abandonament o sigui per qualsevol altra causa inactivats, romandran com cedits en aquests equips mentre aquests continuïn en almenys una competició. Així mateix, també romandran cedits als equips fins al final del període de cessió (final de temporada) en el cas que l'equip sigui transferit a altre grup, es produeixi una fusió de grups o un canvi en el numero d'equips en el grup posterior a la cessió; en tots aquests casos, el període de cessió s'ajustarà (allargarà o escurçarà) d'acord al nou calendari del grup de destinació de l'equip, sense que el propietari del jugador tingui dret a reclamar la seva devolució. En cas que l'equip sigui assignat a un nou jugador, aquest no serà responsable del pagament o compliment dels acords o contraprestacions acordats amb el propietari anterior per aquesta cessió. En cas que l'equip en el qual els jugadors es trobin cedits sigui apartat de la competició i del grup al que pertanyia, quedant sense grup, els propietaris de dites jugadores podran demanar a l'administració la seva devolució a l'equip d'origen, el que es farà en el termini més breu possible

Art. 40

Queda prohibit l'ús dels fòrums per a fer apologia d'ideologies extremes o considerades il•legals o delictives per la legislació espanyola, com plataforma d'insult a tercers o com mitjà de publicitat. Queda també prohibida la utilització de qualsevol dels mitjans de comunicació associats directa o indirectament al vMànager o als fòrums (incloent missatgeria del vMànager, missatgeria del Fòrum, correus electrònics o messenger accessibles des del Fòrum, etc.) per a fer apologia d'idees extremes o considerades il•legals o delictives per la legislació espanyola, com plataforma d'insult a tercers o com mitjà de publicitat. Així mateix queda prohibida la utilització de símbols, noms de clubs, escuts de clubs, noms d'estadis, alies o nicks, avatars, signatures o qualsevol altre element gràfic o textual de significació ideològica-política, tant en els fòrums com en el vMànager. Igualment queda prohibida la utilització de qualsevol element gràfic o textual, en els fòrums o en el vMànager, que pugui resultar clarament insultant, derogatori o despectiu per a grups o col•lectius concrets, així com qualsevol element gràfic o textual que atempti contra els drets d'aquests grups o suposi discriminació per raó de sexe, edat, religió, raça o ideologia. La determinació de si un element concret té significació política o no queda a discreció de l'Administració. L'Administració es reserva el dret de modificar, editar, reemplaçar o de qualsevol altra forma alterar els elements de tot tipus que violin aquest article, sense necessitat d'emetre avís previ. Així mateix l'Administració es reserva el dret a prendre mesures sancionadores posteriors en funció de la gravetat de la falta. Falta Greu o Gravíssima.

Art. 41

L'únic idioma oficial en els fòrums del vMànager és el castellà o espanyol. L'ús d'altres llengües en els fòrums quedés sota la discrecionalitat de moderadors i administradors en tant no es comprometi la capacitat de comprensió general dels textos inclosos. L'ús d'altres idiomes en les signatures del vMànager, avatars, imatges adjuntes a les signatures, noms d'usuari, escuts de clubs, noms d'estadis o qualsevol altre element del joc o dels fòrums és legítim encara que podrà ser limitat a discreció de l'administració o dels moderadors del fòrum i en la forma o extensió que aquests considerin convenients.

Art. 42

Les faltes comeses a la llum del present reglament es tipifiquen en tres categories d'acord a la seva natura gravetat, gravetat i grau de reincidència: lleus, greus i molt greus. La quantia de les sancions o interval de sancions corresponents a cada categoria s'indiquen al final del present reglament i l'Administració es reserva el dret a modificar aquesta quantia o interval de sanció, així com el seu tipus, en funció del seu criteri en un moment determinat, la qual cosa no suposarà en cap moment perjudici o greuge comparatiu pel que fa a resolucions preses anteriorment a aquesta modificació.

Art. 43

La comissió de dues (2) violacions d'aquest reglament tipificades en una determinada categoria constituirà una falta un grau superior. Així, la comissió de dues faltes lleus suposarà una greu, la comissió de dues faltes lleus suposarà una falta greu i la comissió de dues faltes greus equivaldrà a una molt greu. En qualsevol d'aquests casos, s'aplicarà la sanció corresponent al grau major equivalent, és a dir, en el cas de dues faltes lleus s'imposarà la sanció corresponent a una falta greu, en el cas de cometre dues faltes greus s'imposarà la sanció corresponent a una falta molt greu, i així successivament.

Art. 44

Les sancions tan sols poden ser recorregudes pels interessats (afectats), mai per terceres persones, i hauran de ser enviats directament a l'Administració perquè siguin tingudes en consideració. Els posts en el fòrum o missatges de qualsevol tipus remesos a través de tercers no seran considerats com recursos ni tindran per que ser tingudes en compte. Una sanció solament podrà ser recorreguda una vegada, en cas de ser confirmada no s'acceptaran recursos a posteriori.

Art. 45

Els jugadors que per raons disciplinàries hagin estat expulsats del vMànager, es consideren expulsats permanentment; en cas d'intentar el reingrés a través d'altre compte o d'un compte prèviament existent sobre la qual obtinguin control, de manera legal o il·legal, l'Administració es reserva el dret d'expulsar-los de nou tan prompte com siguin detectats, sense que per a això sigui necessari que hagin comès cap acte susceptible d'expulsió.

Art. 46

Quan una operació entre dos equips sigui anul•lada per declarar-se il•legal, i aquesta anul•lació suposi perdudes econòmiques per a un o ambdós equips implicats, aquests no tindran dret a reclamar la devolució dels diners perduts com a conseqüència de l'anul•lació. L'Administració es reserva el dret a compensar les quantitats perdudes si ho considera apropiat o raonable.

Art. 47

Quan una operació sigui anul•lada per declarar-se il•legal, i els implicats intentin repetir-la bé de manera directa o a través d'un tercer intermediari, l'operació serà automàticament il•legal i els equips implicats, inclòs el tercer intermediari si fos aplicable, seran sancionats en grau superior a la sanció imposada per l'operació original.

Art. 48

L'Administració es reserva el dret de prendre mesures disciplinàries o sancionadores contra aquells jugadors amb comptes actius que realitzin qualsevol acció contra el joc o contra els seus jugadors, tot i que aquestes es realitzin en qualsevol mitjà o per qualsevol llera externa, total o parcialment, al vMànager. Aquestes accions poden incloure, encara que no estan limitades a: intents d'atac al sistema, amenaces, insults o calúmnies als jugadors o responsables del joc, etc. Les sancions imposades dependran de l'acció sancionada. Si qualsevol dels fets comesos pogués ser constitutiu de delicte o considerar-se il•legal d'acord a la legislació espanyola, l’Administració es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que consideri adequada i necessària.

Art. 49

Les violacions dels articles d'aquest reglament no prescriuen mai i poden ser objecte de sanció en qualsevol moment que siguin detectades, independentment del temps transcorregut des de la seva comissió. Les sancions imposades per l'Administració o representants d'aquesta tenen caràcter definitiu i permanent, si bé l'Administració del vMànager es reserva el dret a aixecar aquestes sancions si ho considera pertinent per causes excepcionals.

Art. 50

Qualsevol jugador que subministri la claus de grup a un jugador expulsat per raons disciplinàries pel seu reingrés podrà ser sancionat amb l'expulsió automàtica si l'Administració considera provat que sabia de la identitat d’aquest i que havia estat expulsat anteriorment.

Art. 51

Qualsevol acció considerada com atac al servei de vMànager es considerarà falta Gravíssima

Art. 52

L'usuari d'un equip actiu en el vMànager únicament pot tenir accés a les claus d'un únic Grup d'Amics, aquell en el qual el seu equip aquesta actiu. La sol•licitud,compra o intent de compra, així com l’apropiació per qualsevol mitjà de les claus d'altre(s) Grup(s) es considerarà falta gravíssima. La mateixa consideració tindrà la venda o intent de venda de les claus de Grup

Art. 53

Un usuari actiu d'un compte del vMànager tan sols pot posseir un compte del fòrum o d'altres serveis associats pel vMànager. L'ús de comptes anteriors corresponents a equips inactius no està permès, podent ser aquests comptes cancel•lats en tot moment i sense previ avís.

Art. 54

Les claus d'accés als equips són responsabilitat dels usuaris d'aquests equips, no és responsabilitat de l'administració del vMànager qualsevol perjudici provocat pel mal ús d'aquestes claus per part del propietari del compte. Qualsevol intrusió no autoritzada per part de persona(es) no autoritzada(es) solament serà responsabilitat de l'administració si es comprova que per a això s'han utilitzat mitjans destinats a violentar la seguretat del sistema.

Art. 55

La violació de la seguretat o integritat d'un compte aliè en el vMànager, independentment de si s'aconsegueix amb això algun benefici econòmic o esportiu, es considera falta gravíssima sota qualsevol circumstància. Es considera violació de la seguretat o integritat d'un compte aliè quan per a accedir a aquesta s'utilitzin mètodes informàtics destinats a violar o evitar els mecanismes de seguretat del sistema, independentment de la seva natura, o quan la persona que accedeix a aquest compte no és el propietari legítim d'aquest compte i no conta amb un permís exprés del propietari legítim.

Art. 56

En cas de cessió d'un compte a altra persona, si el propietari original desitja abandonar el joc, totes les responsabilitats passen automàticament al nou propietari. Si aquest tingués ja un altre compte actiu en el vMànager, està obligat a comunicar-lo a l'administració en un termini màxim de 24 hores i abans de realitzar cap operació amb aquest equip. En cas contrari es considerarà multicompte, reservant-se l'administració el dret a actuar en conseqüència.


v3.20.1 - iLogic Soft 2003-2018 Legal | Facebook | Twitter | Dev